Menu

Chovatelia ošípaných ponúkajú dialóg

Chovatelia ošípaných ponúkajú dialóg

Stagnácia živočíšnej výroby a dlhodobé neriešenie problémov odvetvia viedlo najväčších slovenských producentov bravčového mäsa k založeniu Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných (SACHO). Hlavnými prioritami asociácie je prispievať k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti v bravčovom mäse v SR. Podieľať sa na rozvoji, ochrane a osvete chovu ošípaných. Asociácia bola založená v máji 2020 a združuje členov s ročnou produkciou 70 % bravčového mäsa na Slovensku.

SACHO je pripravená viesť odborný dialóg s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a s laickou verejnosťou prostredníctvom osvetových činností a to s cieľom zastaviť nekontrolovaný prepad odvetvia chovu ošípaných. Predmetom činnosti je aj organizácia odborných seminárov a publikácia vedeckých analýz, článkov na webovej stránke www.sacho.sk a sociálnych sieťach.

Asociácia chce poukázať na ekonomický prínos odvetvia pre štát, či jednotlivé regióny v ktorých chovatelia pôsobia, pozitívny vplyv na národné hospodárstvo, podporu zamestnanosti, ale aj na prínos pri podieľaní sa odvetvia na tvorbe krajiny. Snahou SACHO je prispieť k posilneniu tradičného odvetvia poľnohospodárstva na slovenskom vidieku a taktiež k naplňovaniu celospoločenských požiadaviek v oblasti výživy a vplyvov na životné prostredie. „Faktom je, že za posledných tridsať rokov sa počet chovateľov na Slovensku znížil na historické minimum, to však neznamená, že máme pre hospodárstvo a spoločnosť menší význam. Dovolím si poznamenať, že do tohto stavu sme sa nedostali vlastným pričinením...“, zdôraznil Ladislav Sedmák, predseda predstavenstva asociácie.

Slovenská asociácia chovateľov ošípaných je otvorená dialógu so všetkými orgánmi ústrednej štátnej správy, samosprávy a partnerskými organizáciami naprieč dotknutých sektorov.