Menu

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat v roku 2020

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat v roku 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) listom zo dňa 29.10.2020 v zmysle § 2 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 75/2015 Z. z.) požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) o stanovisko k uplatneniu výberových kritérií pre opatrenie dobré životné podmienky zvierat (ZPZP) vo vzťahu k disponibilným finančným prostriedkom. MPRV SR vo svojej odpovedi uviedlo, že pre žiadosti podané v roku 2020 na ZPZP nie je potrebné uplatniť výberové kritériá.

Viac informácií nájdete na: https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-o-zaradenie-do-opatrenia-dobr-ivotn-podmienky-zvierat-v-roku-2020/10553

Zdroj: Aktuality / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)